نوت بوک -

تاسیس در سال 2005
نوت بوک کامپیوتر تماس بگیرید اطلاعات