شارژر - VGP-AC16V8 SONY VAIO PCG-6C1M VGN-S1VP

تاسیس در سال 2005
نوت بوک کامپیوتر تماس بگیرید اطلاعات

VGP-AC16V8 SONY VAIO PCG-6C1M VGN-S1VP

  RSS for computer part کاتالوگ » نوت بوک » شارژر » حساب شما  |  محتواي کارت  |  خريد   

[36.24€] - [248.43 ریال ایران]

محصولات در بورس. 6 ماه ضمانت
VGP-AC16V8 SONY VAIO PCG-6C1M VGN-S1VP توصیف :

    * SONY VGP-AC16V8 16V 4A 64W VAIO T, TX and S270 Series Notebook.
    * Works with the VGN-S260, VGN-S270P, VGN-S360, VGN-T150P/L, VGN-T150P/T, VGN-T240P/L, VGN-T250/L, VGN-T350P/T and others.
    * Power Cord included.
    * Input: 100-240VAC 1.5A
    * Output: 16V DC 4A

    * VGN-B100B05
      VGN-B100B07
      VGN-S260
      VGN-S260P
      VGN-S270P
      VGN-S360
      VGN-T140P/L
      VGN-T150/L
      VGN-T150P/L
      VGN-T150P/T
      VGN-T160P/L
      VGN-T240P/L
      VGN-T250/L
      VGN-T250P/L
      VGN-T250P/S
      VGN-T260P/L
      VGN-T270P/L
      VGN-T340P/L VGN-T350/L VGN-T350P/L
      VGN-T350P/S
      VGN-T350P/T
      VGN-T360P/L
      VGN-T370P/L
      VGN-TX610P/B
      VGN-TX630P/B
      VGN-TX650P/B
      VGN-TX651P/B
      VGN-TX670P/B
      VGN-TX670P/W
      VGN-TX690P/L
      VGN-TX750P/B
      VGN-TX770P/B
      VGN-TX770P/T
      VGN-TX770P/W
      VGN-TX790P/L
      VGN-U750P
     
      VAIO PCG-Q Serie
VAIO PCG-505 Serie
VAIO PCG-R505 Serie
VAIO PCG-Z505 Serie

VAIO PCG-C1 Serie
VAIO PCG-GR Serie
VAIO PCG-SR Serie
VAIO PCG-TR1 Serie
VAIO PCG-VX Serie
VAIO PCG-Z1A Serie


VAIO PCG-5 Serie
VAIO PCG-6 Serie
VAIO PCG-7 Serie
VAIO PCG-8 Serie

VAIO PCG-XR Serie
VAIO PCG-FX Serie
VAIO PCG-XG Serie

VAIO PCG-F Serie
VAIO PCG-700 Serie
VAIO PCG-800 Serie

VAIO VGN B1 Serie
VAIO VGN S2 Serie
VAIO VGN T1 Serie

PCG1-181L
PCG-3102
PCG-3112
PCG-3122
PCG-3192
PCG-3212
PCG-321A
PCG-322B
PCG-325A
PCG-431L
PCG-432L
PCG-441L
PCG-461L
PCG-462L
PCG-462M
PCG-481L
PCG-481M
PCG-491L
PCG-492L
PCG-4A1L
PCG-4B1L
PCG-500
PCG-505
PCG-505E
PCG-505EX
PCG-505F
PCG-505FX
PCG-505G
PCG-505GX
PCG-505LS
PCG-505SN
PCG-505TR
PCG-505TS
PCG-505TX
PCG-505V
PCG-505X
PCG-51AL
PCG-531A
PCG-532A
PCG-551L
PCG-561L
PCG-571A
PCG-571N
PCG-581L
PCG-581M
PCG-582M
PCG-591L
PCG-5A1M
PCG-661L
PCG-661M
PCG-661R
PCG-671L
PCG-672R
PCG-681L
PCG-682L
PCG-691L
PCG-6B1L
PCG-6B2L
PCG-6N2M
PCG-705
PCG-705C
PCG-705E
PCG-711
PCG-C1F
PCG-C1MGP
PCG-C1MHP
PCG-C1VG
PCG-C1VXS
PCG-C1X
PCG-GR
PCG-GR114EK
PCG-GR114MK
PCG-GR114SK
PCG-GR150K
PCG-GR170K
PCG-GR214EP
PCG-GR214MP
PCG-GR215MP
PCG-GR215SK
PCG-GR215SP
PCG-GR230
PCG-GR250
PCG-GR250K
PCG-GR250P
PCG-GR270
PCG-GR270K
PCG-GR270P
PCG-GR290
PCG-GR290K
PCG-GR290P
PCG-GR300
PCG-GR300K
PCG-GR314MP
PCG-GR315MP
PCG-GR370
PCG-GR370K
PCG-GR370P
PCG-GR390
PCG-GR390K
PCG-GR390P
PCG-GR4141SK
PCG-GR414SK
PCG-GR414SP
PCG-GR615SP
PCG-SR11K
PCG-SR17
PCG-SR17K
PCG-SR1K
PCG-SR21K
PCG-SR27K
PCG-SR31K
PCG-SR33

PCG-SR5K
PCG-SR7K
PCG-SR9
PCG-SRX
PCG-SRX41P
PCG-SRX51P
PCG-SRX51PA
PCG-SRX51PB
PCG-SRX77
PCG-SRX77P
PCG-SRX87
PCG-SRX87P
PCG-SRX99
PCG-SRX99K
PCG-SRX99P
PCG-TR
PCG-TR1
PCG-TR1/A
PCG-TR1/AP
PCG-TR1/B
PCG-TR1/P
PCG-TR1A
PCG-TR1AP
PCG-TR1MP
PCG-TR2
PCG-TR2/A
PCG-TR2/AP1
PCG-TR2/B
PCG-TR2/P
PCG-TR2E
PCG-TR2MP
PCG-TR3
PCG-TR3/B
PCG-TR3/SP
PCG-TR3A
PCG-TR3AP1
PCG-TR3AP2
PCG-TR3AP3
PCG-TR3E/B
PCG-TR5AP
PCG-TR5B
PCG-TR5MP
PCG-U1
PCG-U3
PCG-U3/P
PCG-V505
PCG-V505 CTO
PCG-V505A
PCG-V505AC
PCG-V505AK
PCG-V505AP
PCG-V505AX
PCG-V505AXP
PCG-V505B
PCG-V505BP
PCG-V505BX
PCG-V505BXP
PCG-V505CP
PCG-V505D
PCG-V505DC1
PCG-V505DMH
PCG-V505DP
PCG-V505DX
PCG-V505DXP
PCG-V505ECP
PCG-V505EX
PCG-V505MP
PCG-V505P
PCG-V505PB
PCG-V505R
PCG-VX71P
PCG-VX88
PCG-VX88P
PCG-VX89
PCG-VX89K
PCG-VX89K1
PCG-VX89P
PCG-X505
PCG-X505/CP
PCG-X505/P
PCG-X505/SP
PCG-Z1
PCG-Z1A
PCG-Z1A1
PCG-Z1AP1
PCG-Z1AP2
PCG-Z1AP3
PCG-Z1DMH
PCG-Z1M
PCG-Z1RA
PCG-Z1RAP1
PCG-Z1RAP1KITB
PCG-Z1RAP2
PCG-Z1RAP3
PCG-Z1RMP
PCG-Z1RSP
PCG-Z1VA
PCG-Z1VAP
PCG-Z1VAP1
PCG-Z1VAP1KITB
PCG-Z1VAP2
PCG-Z1VFP
PCG-Z1WA
PCG-Z1XMP
PCG-Z1XSP
VGN-B
VGN-B100
VGN-B100B
VGN-B100B05
VGN-B100B07
VGN-B100B11C
VGN-B100B23


VGN-B1VP
VGN-B1XP
VGN-B3VP
VGN-B3XP
VGN-B90PS
VGN-B90PSY1
VGN-B90PSY2
VGN-B90PSY3
VGN-B90PSY4
VGN-B90PSY5
VGN-B90PSY6
VGN-B90PSYA
VGN-B90PSYB
VGN-G11VN/T
VGN-G11XN/B
VGN-S1
VGN-S150
VGN-S150/P
VGN-S150F
VGN-S150FP
VGN-S150P
VGN-S155
VGN-S16GP
VGN-S170
VGN-S170B
VGN-S170F
VGN-S170P
VGN-S170PVNC
VGN-S175
VGN-S18GP
VGN-S1HP
VGN-S2
VGN-S240P
VGN-S250F
VGN-S250FP
VGN-S260
VGN-S260KIT1
VGN-S260P
VGN-S265
VGN-S270
VGN-S270B
VGN-S270F
VGN-S270P
VGN-S270PKIT1
VGN-S28GP
VGN-S2HP
VGN-S2XP
VGN-S3
VGN-S350F
VGN-S350FP
VGN-S350P
VGN-S360
VGN-S360P
VGN-S36TP/S
VGN-S370F
VGN-S5
VGN-S50B
VGN-S51B
VGN-S52B/S
VGN-S6
VGN-S62S/S
VGN-S7
VGN-S70B
VGN-S71PB
VGN-S72PB/B
VGN-S9
VGN-S90PS
VGN-S90PSY1
VGN-S90PSY2
VGN-S90PSY3
VGN-S90PSY4
VGN-S90PSY5
VGN-S90PSY6
VGN-S91PSY1
VGN-S91PSY2
VGN-S91PSY3
VGN-S91PSY4
VGN-S91PSY5
VGN-S91PSY6
VGN-S92S/S
VGN-T
VGN-T1
VGN-T130FP
VGN-T140
VGN-T140P/L
VGN-T140P/LKIT2
VGN-T140PL
VGN-T150
VGN-T150/L
VGN-T150/LKIT2
VGN-T150P/L
VGN-T150P/LKIT2
VGN-T150P/T
VGN-T155
VGN-T160
VGN-T160P/L
VGN-T160P/LKIT2
VGN-T170
VGN-T170P/L
VGN-T170PL
VGN-T1XP
VGN-T1XP/L
VGN-T1XP/T
VGN-T240
VGN-T240P
VGN-T240P/L
VGN-T250
VGN-T250/L
VGN-T250P/L
VGN-T250P/S
VGN-T260
VGN-T260P
    VGN-T260P/L
VGN-T270
VGN-T270P
VGN-T270P/L
VGN-T27TP
VGN-T2P/L
VGN-T2XP
VGN-T2XP/L
VGN-T2XP/S
VGN-T2XRP/S
VGN-T340
VGN-T340P
VGN-T340P/L
VGN-T350
VGN-T350/L
VGN-T350P
VGN-T350P/L
VGN-T350P/S
VGN-T350P/T
VGN-T360
VGN-T360/L
VGN-T360P
VGN-T360P/L
VGN-T370
VGN-T370P
VGN-T370P/L
VGN-T50B/L
VGN-T50B/T
VGN-T70B/L
VGN-T90PS
VGN-T90PSY1
VGN-T90PSY2
VGN-T90PSY3
VGN-T90PSY4
VGN-T90PSY5
VGN-T90PSY6
VGN-T90S
VGN-TX
VGN-TX15C/W
VGN-TX16SP/W
VGN-TX17GP/B
VGN-TX1HP
VGN-TX1HP/W
VGN-TX1XP/B
VGN-TX1XP/L
VGN-TX2HP/W
VGN-TX2XP
VGN-TX3-EXC-B2CM
VGN-TX3-EXC-B2CT
VGN-TX3HP/B
VGN-TX3HP/L
VGN-TX3HP/W
VGN-TX3XP/B
VGN-TX3XPL-CKTX2
VGN-TX50B/B
VGN-TX51B/B
VGN-TX5MN/W
VGN-TX5VN/L
VGN-TX5XN/B
VGN-TX610
VGN-TX610P/B
VGN-TX630
VGN-TX630P/B
VGN-TX650
VGN-TX650P/B
VGN-TX651
VGN-TX651P/B
VGN-TX670
VGN-TX670P/B
VGN-TX670P/BKIT1
VGN-TX670P/W
VGN-TX670P/WKIT1
VGN-TX690
VGN-TX690P/L
VGN-TX750
VGN-TX750P/B
VGN-TX770
VGN-TX770P/W
VGN-TX770PWK1
VGN-TX790
VGN-TX790P/L
VGN-TX790PK1
VGN-TX90PS
VGN-TX90S
VGN-TXN15P
VGN-TXN17P/L
VGN-TXN19P/L
VGN-TXN25N
VGN-TXN27N
VGN-TXN29N/L
VGN-TZ11MN/N
VGN-TZ11VN/X
VGN-TZ11XN/B
VGN-TZ21MN/N
VGN-TZ21VN/R
VGN-TZ21VN/X
VGN-TZ21WN/B
VGN-U
VGN-U50
VGN-U70P
VGN-U71P
VGN-U750
VGN-U750P
VGN-U8
VGN-U8C
VGN-U8G
VGN-UX1XN
VGN-X505
VGN-X505/ZP
VGN-X505VP
VGN-X505Z
P

#4 VGP-AC16V8

طبقه : شارژر

علائم یک SONY VAIO PCG-6C1M VGN-S1VP شارژر معیوب.

آیا با نور سبز کوچک در شارژر خود را نمی شود فریب خورده اگر لپ تاپ شما خواهد SONY را روشن نکنید، ما تا کنون به شارژر ظاهرا در حال اجرا هنگامی که او تغذیه کامپیوتر SONY نیست. این غیر ممکن است که بر روی کامپیوتر شما به نوبه خود نیز ممکن است از مادربرد یا اتصال برق ساقه. ساده ترین راه این است که آزمون SONY VAIO PCG-6C1M VGN-S1VP شارژر خود را با ولت متر قبل از خرید دیگر است.

نیز وجود دارد که شکست متناوب یا شارژر SONY VAIO PCG-6C1M VGN-S1VP خاموش بعد از چند دقیقه یا چند ساعت پس از استفاده و در عین حال دقیق، می تواند از مادربرد آمده است.

توجه منفی در صورتی که کامپیوتر خاموش SONY زمانی که شما اتصال برق حرکت می کند، پس از آن است که اغلب به اتصال برق بر روی مادربرد آسیب دیده است.

شارژر خود را تغییر SONY VAIO PCG-6C1M VGN-S1VP

اطمینان حاصل کنید که نوک به دلیل قدرت نام تجاری SONY VAIO PCG-6C1M VGN-S1VP همان و همان مدل ممکن است گاهی اوقات VGP-AC16V8 جک (نوک) متفاوت داشته باشند.

مراقب باشید به عنوان رای گیری ولتاژ و شدت جریان برق یا شارژر ..... اگر آنها یکسان نیست، این می تواند سرخ مادربرد شما.

در حالی که این اختیاری است، مطمئن شوید که مراجع شارژر خود را VGP-AC16V8 SONY و ارقام. با این حال، همان مدل را می توان به عنوان منابع و مارک های مختلف از شارژر استفاده می شود.

نکات.

اجتناب از قرار دادن رژیم غذایی خود را در اتاق بیش از حد گرم و مرطوب است. هنگامی که شما در حال SONY VAIO PCG-6C1M VGN-S1VP کامپیوتر خود را با استفاده از آن را جدا از دیوار و سعی کنید آن را بر روی زمین یا حتی بهتر پلاگین تنها به یک UPS ها و مبارزه با ضد تنوع رعد و برق الکتریکی گرفته شده استفاده کنید.

اجتناب از قرار دادن بیش از حد بالا SONY شارژ دوست نداشتن شوکه شده (مانند تمام الکترونیک)، اما در زیر پای خود را از آن ضربه نمی.

آیا سیم در گذشت به این خطر وجود دارد که کسی پا را دارد و در مورد اتصال برق در مادربرد خود را قرار دهید.

به ارمغان بیاورد شارژر خود را در مناطق شنی. (ساحل و غیره ...)

همچنین این امر می تواند عاقلانه برای استفاده از این SONY VAIO PCG-6C1M VGN-S1VP شارژر برای سخت افزار شما و نه بر روی یک کامپیوتر دیگر که می تواند یک اتصال مشابه بدون داشتن همان ویژگی های الکتریکی، آن را تا حد زیادی می تواند کامپیوتر و SONY قدرت آسیب می رساند.

 VGP-AC16V8 SONY VAIO PCG-6C1M VGN-S1VP

 VGP-AC16V8 SONY VAIO PCG-6C1M VGN-S1VP


تحویل : 7 روز. محصول فروش مجدد. 100٪ کار - 100٪ تست شده

جدید: مطلع یک محصول جدید با همان قیمت به درخواست برای اظهار نظر در مورد خرید (زمان تحویل طولانی: 18 -22 روز برای یک محصول جدید)

مشتريهاي اين کالا همچنين خريداري کرده اند:فهرست مراجع سازگار

vgp-aci6v8 vgp-acl6v8 vgp-ac16vb vgp-ac1gv8 v6p-ac1gv8 v6p-ac16v8 s27q s27o 5270 w0rks wqrks work5 wlth w1th vgn-s26q, vgn-s26o, vgn-s2g0, v6n-s2g0, v6n-s260, vgn-5260, vgn-s27qp, vgn-s27op, v6n-s270p, vgn-5270p, vgn-s36q, vgn-s36o, vgn-s3g0, v6n-s3g0, v6n-s360, vgn-5360, vgn-t15qp/l, vgn-t15op/l, vgn-ti50p/i, vgn-ti50p/l, vgn-ti50p/1, vgn-tl50p/i, vgn-tl50p/l, vgn-tl50p/1, vgn-t150p/i, vgn-t150p/1, v6n-t150p/l, vgn-t1s0p/l, vgn-t15qp/t, vgn-t15op/t, vgn-ti50p/t, vgn-tl50p/t, v6n-t150p/t, vgn-t1s0p/t, vgn-t24qp/l, vgn-t24op/l, vgn-t240p/i, vgn-t240p/1, v6n-t240p/l, vgn-t25q/l, vgn-t25o/l, vgn-t250/i, vgn-t250/1, v6n-t250/l, vgn-t2s0/l, vgn-t35qp/t vgn-t35op/t v6n-t350p/t vgn-t3s0p/t 0thers. qthers. other5. p0wer pqwer c0rd cqrd inciuded. inc1uded. lnciuded. lncluded. lnc1uded. 1nciuded. 1ncluded. 1nc1uded. lnput: 1nput: 100-24qvac 100-24ovac 10q-240vac 10q-24qvac 10q-24ovac 10o-240vac 10o-24qvac 10o-24ovac 1q0-240vac 1q0-24qvac 1q0-24ovac 1qq-240vac 1qq-24qvac 1qq-24ovac 1qo-240vac 1qo-24qvac 1qo-24ovac 1o0-240vac 1o0-24qvac 1o0-24ovac 1oq-240vac 1oq-24qvac 1oq-24ovac 1oo-240vac 1oo-24qvac 1oo-24ovac i00-240vac l00-240vac i.5a l.5a 1.sa 0utput: qutput: vgn-b100bq5 vgn-b100bo5 vgn-b10qb05 vgn-b10qbq5 vgn-b10qbo5 vgn-b10ob05 vgn-b10obq5 vgn-b10obo5 vgn-b1q0b05 vgn-b1q0bq5 vgn-b1q0bo5 vgn-b1qqb05 vgn-b1qqbq5 vgn-b1qqbo5 vgn-b1qob05 vgn-b1qobq5 vgn-b1qobo5 vgn-b1o0b05 vgn-b1o0bq5 vgn-b1o0bo5 vgn-b1oqb05 vgn-b1oqbq5 vgn-b1oqbo5 vgn-b1oob05 vgn-b1oobq5 vgn-b1oobo5 vgn-bi00b05 vgn-bl00b05 vgn-8100805 vgn-8100b05 vgn-b100805 v6n-b100b05 vgn-b100b0s vgn-b100bq7 vgn-b100bo7 vgn-b10qb07 vgn-b10qbq7 vgn-b10qbo7 vgn-b10ob07 vgn-b10obq7 vgn-b10obo7 vgn-b1q0b07 vgn-b1q0bq7 vgn-b1q0bo7 vgn-b1qqb07 vgn-b1qqbq7 vgn-b1qqbo7 vgn-b1qob07 vgn-b1qobq7 vgn-b1qobo7 vgn-b1o0b07 vgn-b1o0bq7 vgn-b1o0bo7 vgn-b1oqb07 vgn-b1oqbq7 vgn-b1oqbo7 vgn-b1oob07 vgn-b1oobq7 vgn-b1oobo7 vgn-bi00b07 vgn-bl00b07 vgn-8100807 vgn-8100b07 vgn-b100807 v6n-b100b07 vgn-s26q vgn-s26o vgn-s2g0 v6n-s2g0 v6n-s260 vgn-5260 vgn-s26qp vgn-s26op vgn-s2g0p v6n-s2g0p v6n-s260p vgn-5260p vgn-s27qp vgn-s27op v6n-s270p vgn-5270p vgn-s36q vgn-s36o vgn-s3g0 v6n-s3g0 v6n-s360 vgn-5360 vgn-t14qp/l vgn-t14op/l vgn-ti40p/i vgn-ti40p/l vgn-ti40p/1 vgn-tl40p/i vgn-tl40p/l vgn-tl40p/1 vgn-t140p/i vgn-t140p/1 v6n-t140p/l vgn-t15q/l vgn-t15o/l vgn-ti50/i vgn-ti50/l vgn-ti50/1 vgn-tl50/i vgn-tl50/l vgn-tl50/1 vgn-t150/i vgn-t150/1 v6n-t150/l vgn-t1s0/l vgn-t15qp/l vgn-t15op/l vgn-ti50p/i vgn-ti50p/l vgn-ti50p/1 vgn-tl50p/i vgn-tl50p/l vgn-tl50p/1 vgn-t150p/i vgn-t150p/1 v6n-t150p/l vgn-t1s0p/l vgn-t15qp/t vgn-t15op/t vgn-ti50p/t vgn-tl50p/t v6n-t150p/t vgn-t1s0p/t
  جستجوي سريع


 
6 ماه گارانتی


تحویل : 7 روز
  کارت خريد  
0 قلم